гъуащхьэеуэ


гъуащхьэеуэ

(спорт)
топыр гъущхьэм дэгъэкIыныр нэхъ зи пщэ илъ топауэ
нападающий игрок в футболе

Яхуэмыфащэу лъэныкъуэ едгъэза псалъэхэр . 2014.